CE Smart Career
งาน Job Fair โดยนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เป็นงานที่จัดขึ้นโดยทางภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์และเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ตลอดจนสาขา วิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

งาน CE Smart Career ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก บริษัท และหน่วยงานต่างๆ ในการดำเนินการลักษณะของโครงการเป็นการรวบรวมข้อมูลและทางเลือก ให้กับนักศึกษาทั้งที่กำลังจะสำเร็จการศึกษารวมถึงนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีอื่นๆ เพื่อให้ได้ใช้เป็นข้อมูลเตรียมความพร้อมวางแผนการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามแนวทางของตน

ภายในงานจะมีการเชิญบริษัทและองค์กรต่างๆจัดบูธและการสัมมนาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มของเทคโนโลยีในสาขาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงวิสัยทัศน์ของบริษัท และ แนะแนวทางสายอาชีพ โดยนักศึกษาสามารถสอบถามขอรับข้อมูลของบริษัทและองค์กรที่ร่วมกิจกรรม รวมทั้งขอรับใบสมัครหรือสมัครงานกับบริษัทได้โดยตรง

เกี่ยวกับเรา

วันดำเนินโครงการ

  • วันพุธและพฤหัสที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2560
  • เวลา 9.00 – 16.30 น.
  • ณ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์2 (ECC) 8th Floor

เอกสารที่ควรเตรียมมาด้วย

  • Resume
  • รูปถ่าย (ชุดนักศึกษาหรือชุดครุย)
  • เอกสารประกอบการสมัครงาน

บรรยากาศงานในปีก่อนๆ