CE Smart Career
งาน Job Fair โดยนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เป็นงานที่จัดขึ้นโดยทางภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์และเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ตลอดจนสาขา วิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

งาน CE Smart Career ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก บริษัท และหน่วยงานต่างๆ ในการดำเนินการลักษณะของโครงการเป็นการรวบรวมข้อมูลและทางเลือก ให้กับนักศึกษาทั้งที่กำลังจะสำเร็จ
การศึกษารวมถึงนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีอื่นๆ เพื่อให้ได้ใช้เป็นข้อมูลเตรียมความพร้อมวางแผนการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามแนวทางของตน

ภายในงานจะมีการเชิญบริษัทและองค์กรต่างๆ จัดบูธและการสัมมนาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มของเทคโนโลยีในสาขาคอมพิวเตอร์ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แสดงวิสัยทัศน์ของบริษัท และ แนะแนวทางสายอาชีพ โดยนักศึกษาสามารถสอบถามขอรับข้อมูลของบริษัทและองค์กรที่ร่วมกิจกรรม รวมทั้งขอรับใบสมัครหรือสมัครงานกับบริษัทได้โดยตรง

เกี่ยวกับเรา

วันดำเนินโครงการ

  • วันอังคารและพุธที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2563
  • เวลา 9.00 – 16.00 น.
  • ณ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ 2 (ECC) 5th & 8th Floor

เอกสารที่ควรเตรียมมาด้วย

  • Resume
  • รูปถ่าย (ชุดนักศึกษาหรือชุดครุย)
  • เอกสารประกอบการสมัครงาน

บรรยากาศงานในปีก่อนๆ